Hợp tác Kinh tế - Thương mại Việt - Mỹ: Từ "Ngoại giao nhân dân" đến "Ngoại giao doanh nhân"

Hợp tác Kinh tế - Thương mại Việt - Mỹ: Từ "Ngoại giao nhân dân" đến "Ngoại giao doanh nhân"

TCVM - Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ đối ngoại nhân dân, và nhờ đó doanh nghiệp hai nước có thể tìm kiếm và khai thác các lợi thế của nhau nhằm thúc đẩy hợp tác các dự án về kinh tế - thương mại.