Trong lịch sử Việt Nam, ở bất kỳ giai đoạn và hoàn cảnh nào, đối ngoại nhân dân luôn là một thành tố quan trọng trong công tác đối ngoại chung; phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nước ta với các nước. 

Ngay sau khi nước ta tuyên bố độc lập ngày 2/9/1945, tư tưởng chỉ đạo của Bác Hồ là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai, mục đích của Việt Nam là tự do, độc lập. Ý chí của Việt Nam là dân chủ, hòa bình. Tất cả những nước nào, những dân tộc hay lực lượng nào trên thế giới tán thành mục đích ấy, cùng chung một ý chí ấy đều là bạn của Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chỉ đạo thành lập, phát triển và trực tiếp lãnh đạo các tổ chức đối ngoại nhân dân của Việt Nam. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị ) ngay từ những ngày đầu được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt nền móng, lãnh đạo, dìu dắt. Bác Hồ đã trực tiếp đưa ra nhiều sáng kiến, việc làm thiết thực đối với hoạt động đối ngoại nhân dân, như lập Hội thân hữu giữa Việt Nam với nước ngoài, đề nghị đưa thanh niên Việt Nam thăm nước ngoài để thiết lập quan hệ văn hóa, nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực, xúc tiến nhiều cuộc giao lưu nhân dân với các nước.

leftcenterrightdel
Sáng 5/12/2019, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ hức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ và dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân trong hơn 70 năm qua, Liên hiệp Hữu nghị đã đồng hành cùng đất nước, hình thành được mặt trận nhân dân thế giới rộng rãi chưa từng có đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam, góp phần vào thắng lợi của nhân dân ta trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, đổi mới, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. 

Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò những đóng góp của đối ngoại nhân dân nói chung và của Liên hiệp Hữu nghị nói riêng. Ngày 19/9/2019 Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 38/CT-TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong tình hình mới, khẳng định lại tầm quan trọng của công tác Đối ngoại nhân dân, vai trò của Liên hiệp Hữu nghị và đưa ra những định hướng rất quan trọng đối với toàn bộ tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị trong thời gian tới khi tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp; Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới và những vận hội mới.

Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày nay có thuận lợi và khó khăn mới. Trước đây, Việt Nam dễ chiếm được cảm tình của thế giới do chúng ta kháng chiến cứu nước. Bản thân cuộc kháng chiến đó đã rất vĩ đại, rất đáng khâm phục. Nhưng ngày nay công tác đối ngoại nhân dân cần làm cho bạn hiểu về mọi mặt của đất nước, của nhân dân, của xã hội Việt Nam. Đối ngoại nhân dân hiện nay có phạm vi hoạt động rộng mở hơn, nội dung hoạt động đa dạng hơn, nhiệm vụ đặt ra cao hơn, cách tiếp cận và hình thức hoạt động cần sáng tạo, phù hợp, kịp thời, hiệu quả để đối ngoại nhân dân tiếp tục và phát huy vai trò quan trọng, phối hợp tích cực với công tác đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước. 

leftcenterrightdel
Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề "Phát huy đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm nêu gương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam"

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế thay đổi rất nhanh và nước ta đã có những bước đổi mới, phát triển vượt bậc cả ở trong nước và quan hệ đối ngoại thì mục tiêu và nhiệm vụ chính của hoạt động đối ngoại nhân dân là góp phần củng cố, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước; đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế đất nước; tranh thủ mọi nguồn lực cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước, đóng góp cho hòa bình, an ninh, phát triển của khu vực và thế giới. 

Với tinh thần chủ đề của Nhiệm kỳ 6, giai đoạn 2019-2024 là “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt của đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Liên hiệp Hữu nghị đã xác định nỗ lực đổi mới cả về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, tăng cường công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, khẳng định được vị trí của Liên hiệp Hữu nghị và hoàn thành được vai trò là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân.

Theo đó, tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc; tăng cường hợp tác tạo thế đan xen lợi ích giữa nước ta với các nước, ngăn ngừa xung đột, tránh đối đầu, không để bị cô lập, phụ thuộc; kiên trì, sáng suốt xử lý đúng đắn mọi vấn đề phức tạp trong đối ngoại, nhất là vấn đề chủ quyền lãnh thổ.

Cũng dịp này, Liên hiệp Hữu nghị tổng kết phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp Hữu nghị (17/11/1950 - 17/11/2020) xây dựng Liên hiệp Hữu nghị đoàn kết và vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của trong công tác đối ngoại nhân dân.

leftcenterrightdel
 

Trong năm vừa qua, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Liên hiệp Hữu nghị đã rất nỗ lực tham gia các phong trào thi đua do Liên hiệp Hữu nghị phát động, lập được nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và xây dựng, củng cố tổ chức. Mạng lưới đối tác quốc tế tiếp tục được mở rộng. Các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị diễn ra sôi động, có trọng tâm, trọng điểm, ngày càng có chiều sâu, hiệu quả và thực chất với hình thức phong phú và nhiều cách làm sáng tạo, nội dung có ý nghĩa sâu sắc như tổ chức các cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài, phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, Diễn đàn doanh nghiệp, Giao lưu giữa cựu chiến binh, gia đình quân nhân Việt Nam và Mỹ... Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài triển khai có hiệu quả. Công tác nghiên cứu, tham mưu tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đóng góp thiết thực. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được đổi mới. Hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Yến Thanh