Cơ hội mới của ngoại giao nhân dân

Cơ hội mới của ngoại giao nhân dân

TCVM - Đại hội Đảng ta đã chủ trương phát triển mạnh nền Ngoại giao toàn diện, có nghĩa đẩy mạnh đối ngoại nhân dân được coi trọng như các kênh ngoại giao khác. Theo đó, không còn lĩnh vực nào mà hai nhân dân không thể hợp tác.