Trong vài năm trở lại đây, nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch, đề án, lộ trình lên đại học. 

Tại phía Bắc, cuối năm 2021, Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ban hành nghị quyết thành lập Trường Ngoại ngữ - Du lịch. 

Đây là trường đầu tiên được thành lập trong Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở nhập Khoa Ngoại ngữ (thành lập năm 2005) và Khoa Du lịch (thành lập năm 2000). 

Lộ trình chuẩn bị các điều kiện để chuyển lên Đại học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được xác định là đến 2025.

Trong kế hoạch 5 năm tới, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có định hướng chiến lược để trở thành đại học. 

Theo đó, cơ cấu của Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có ít nhất 3 trường thành viên: Trường Kinh tế, Trường Kinh doanh và Trường Khoa học công nghệ.

Trường Đại học Ngoại thương cũng có chiến lược phát triển theo hướng Đại học đa ngành, đa lĩnh vực và có lộ trình phát triển phù hợp với mục tiêu đặt ra trong chiến lược.

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những Đại học trọng điểm (Ảnh: Báo Chính phủ) 

Tại phía Nam, từ cuối tháng 10/2021, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh chính thức công bố thành lập 3 trường thành viên thuộc trường, gồm: Trường Kinh doanh UEH; Trường Kinh tế, luật và quản lý nhà nước UEH; Trường Công nghệ và thiết kế UEH. 

Với việc ra mắt 3 trường này, Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu mô hình trường trong trường ĐH và tiếp tục các công việc thực hiện đề án tái cấu trúc. Theo lộ trình, giai đoạn 2022 - 2025 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án thành lập ĐH UEH.

Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh và Trường ĐY Dược TP Hồ Chí Minh cũng từng vạch ra chiến lược phát triển lâu dài theo mô hình đại học với các trường thành viên.

Trường ĐH Cần Thơ có chủ trương phát triển thành ĐH gồm nhiều trường thành viên. 

Tháng 6/2021, Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ ban hành Nghị quyết 34 phê duyệt chủ trương chuyển Trường ĐH Cần Thơ thành ĐH Cần Thơ. Nghị quyết này giao hiệu trưởng xây dựng đề án và hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình các đơn vị chức năng có thẩm quyền quyết định.

Đầu tháng 7/2021, Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ tiếp tục có Nghị quyết 36 phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường thuộc Trường ĐH Cần Thơ, gồm: Trường Kinh tế trên cơ sở khoa kinh tế; Trường Bách khoa trên cơ sở khoa công nghệ; Trường Nông nghiệp trên cơ sở khoa nông nghiệp và Trường Công nghệ thông tin và truyền thông trên cơ sở khoa công nghệ thông tin và truyền thông. Nghị quyết giao hiệu trưởng xây dựng đề án thành lập 4 trường và trình hội đồng trường quyết định.

Hiện cả nước có 6 đại học, trong đó có 2 đại học quốc gia gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh; 4 đại học vùng, tương đương vùng thuộc Bộ GD&ĐT gồm: ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng và ĐH Bách khoa Hà Nội.

Thành Nam