Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 33/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc đề xuất cho phép Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân được tổ chức đào tạo trình độ trung cấp.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoanh nghênh Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã luôn nêu cao tinh thần tích cực, chủ động đào tạo nguồn nhân lực của đất nước trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Công an về sự cần thiết đào tạo nguồn nhân lực trong ngành Công an có trình độ trung cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà Đảng và Nhà nước đặt ra hiện nay cho ngành Công an phù hợp với đặc thù của các trường thuộc lực lượng vũ trang.

 Ảnh minh hoạ

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật có liên quan, Phó Thủ tướng yêu cầu: Về lâu dài, Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, nghiên cứu các Luật: Giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để tham mưu sửa đổi bảo đảm có sự liên thông cho người học.

Trước mắt, Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Đề án thành lập các cơ sở đào tạo trình độ trung cấp thuộc Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của 2 trường này, bảo đảm phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ thẩm định hoặc xem xét đến phương án liên kết đào tạo giữa 2 cơ sở giáo dục đại học này với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo cấp bằng trung cấp cho người học.

Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Thành Nam