Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam – Slovenia trong lĩnh vực cơ khí
<font class='highlight'>font>Hiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>EVFTA<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> – <font class='highlight'>font>Slovenia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lĩnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khí<font class='highlight'>font>3/4/2021 10:43:00 AM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Liên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>châu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Âu<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>EU<font class='highlight'>font>) <font class='highlight'>font>hiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>thương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kim<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2020<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đạt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>49<font class='highlight'>font>,<font class='highlight'>font>6<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>USD<font class='highlight'>font>.
Uber hợp tác với hãng công nghệ Anh để sản xuất ôtô điện
<font class='highlight'>font>Uber<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hãng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Anh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ôtô<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font>5/5/2021 4:24:00 PM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Uber<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẽ<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Arrival<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiếc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>riêng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hãng<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>biết<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mẫu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Arrival<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tài<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Uber<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sẽ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhằm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ưu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lợi<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thoải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mái<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cũng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>như<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>liệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sạch<font class='highlight'>font>.
Lenovo ra mắt ThinkPad X12 Detachable hiệu suất cao, bàn phím dời tiện lợi, giá hơn 1000 USD
<font class='highlight'>font>Lenovo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ThinkPad<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>X12<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Detachable<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>hiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>suất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>bàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phím<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lợi<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>giá<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hơn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1000<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>USD<font class='highlight'>font>5/4/2021 1:58:00 PM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>ThinkPad<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>X12<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Detachable<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thiết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kết<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ưu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>laptop<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>suất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vượt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>máy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tháo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rời<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mỏng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhẹ<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>linh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạt<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mạnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mẽ<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Vi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>di<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Intel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>11<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cấu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Intel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Core<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>i7<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vPro<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhớ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>16GB<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>LPDDR4x<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lưu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trữ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>SSD<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1TB<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>NVMe<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>cùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>họa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Intel<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Iris<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Xe<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ThinkPad<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>X12<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Detachable<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đáp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mọi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>kể<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font>.
Việt Nam và LB Nga thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>LB<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nga<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thúc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đẩy<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lĩnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tạo<font class='highlight'>font>4/29/2021 4:32:00 PM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>28<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngoại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phố<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>St<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Petersburg<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giữa<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>LB<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nga<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lĩnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trí<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tạo<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>AI<font class='highlight'>font>). <font class='highlight'>font>Sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>này<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hỗ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trợ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Phần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mềm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>CNTT<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> (<font class='highlight'>font>VINASA<font class='highlight'>font>), <font class='highlight'>font>Hiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>CNTT<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nga<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Russoft<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Hiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Xuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khẩu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Chủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nga<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hội<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Người<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nga<font class='highlight'>font>.
VFDA và MPA  Điện ảnh Việt Nam phải hướng tới một ngành công nghiệp làm phim thật sự
<font class='highlight'>font>VFDA<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>MPA<font class='highlight'>font> : <font class='highlight'>font>Điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>phải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngành<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phim<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sự<font class='highlight'>font>4/29/2021 8:49:00 AM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kỷ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>những<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sản<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phim<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hướng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cận<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhà<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>làm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phim<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nước<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đang<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tạo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ấn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trường<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>song<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vẫn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>còn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khoảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>định<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>về<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dựng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bản<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>diễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>luật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>điện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font>.
Khai trương Trung tâm nghiên cứu khai thác giải pháp Internet vạn vật tại Huế
<font class='highlight'>font>Khai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tâm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cứu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>pháp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Internet<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font>4/28/2021 9:25:00 AM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Sáng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>28<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Sở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trung<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tâm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cứu<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>phát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>triển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>triển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>pháp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Internet<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vận<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>IoT<font class='highlight'>font>). <font class='highlight'>font>Đây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>án<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>hợp<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>giữa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tỉnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thừa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Huế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ty<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>pháp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mềm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuyên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> (<font class='highlight'>font>VietSoftPro<font class='highlight'>font>).
BIDV ra mắt công nghệ XR chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam
<font class='highlight'>font>BIDV<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>XR<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuẩn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>4/27/2021 2:21:00 PM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>BIDV<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ngân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>duy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hỗ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trợ<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhân<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hóa<font class='highlight'>font>” <font class='highlight'>font>trải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phép<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thay<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>diện<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>đổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gói<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vụ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>B<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>Free<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dịch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>theo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cầu<font class='highlight'>font>; <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đăng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhập<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>1<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khẩu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tảng<font class='highlight'>font>: <font class='highlight'>font>Web<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>mobile<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>đồng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hồ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phím<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font>.
Cốc Cốc ẵm trọn 4 chiếc cúp và ghi danh vào Top 10 Sao Khuê 2021
<font class='highlight'>font>Cốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ẵm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trọn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chiếc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cúp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ghi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>danh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vào<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Top<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>10<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khuê<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>2021<font class='highlight'>font>4/26/2021 4:09:00 PM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>doanh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghiệp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Make<font class='highlight'>font>-<font class='highlight'>font>in<font class='highlight'>font>-<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>” <font class='highlight'>font>100<font class='highlight'>font>%, <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>động<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tích<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>việc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hưởng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>kế<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoạch<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chuyển<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Cốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đã<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>xuất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sắc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>vượt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>300<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đề<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cử<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>của<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiều<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đối<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thủ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sừng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sỏ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>để<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thắng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Sao<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Khuê<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cho<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cả<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hạng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>gia<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đầu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tranh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giải<font class='highlight'>font>.
Chính thức giới thiệu nền tảng công chứng trực tuyến CCOL
<font class='highlight'>font>Chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>CCOL<font class='highlight'>font>4/23/2021 3:18:00 PM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Sáng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nay<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>23<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>04<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>2021<font class='highlight'>font>), <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nội<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>nền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tảng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>CCOL<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chính<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiệu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> “<font class='highlight'>font>Diễn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đàn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thức<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>công<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nghệ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>” <font class='highlight'>font>do<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tổ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chức<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dự<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>buổi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lễ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Trần<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Quốc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Hiền<font class='highlight'>font> – <font class='highlight'>font>Phó<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trưởng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Cục<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>học<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hóa<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>Bộ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Thông<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tin<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thông<font class='highlight'>font>).
Khám phá tác phẩm mỹ thuật quý qua ứng dụng bảo tàng số
<font class='highlight'>font>Khám<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phá<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quý<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>qua<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>số<font class='highlight'>font>4/22/2021 4:47:00 PM<font class='highlight'>font>TCVM<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Ngày<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>22<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>4<font class='highlight'>font>/<font class='highlight'>font>2021<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuật<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>ra<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mắt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuyết<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>minh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiện<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>iMuseum<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>VFA<font class='highlight'>font>. <font class='highlight'>font>Đây<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font><font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>ứng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dụng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phương<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiện<font class='highlight'>font> (<font class='highlight'>font>audio<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>text<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>chất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lượng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cao<font class='highlight'>font>), <font class='highlight'>font>trợ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giúp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>người<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dùng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tham<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>quan<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tuyến<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hoặc<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiếp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>các<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tác<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>phẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuật<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Bảo<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tàng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Mỹ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thuật<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>.

Hiệp định EVFTA mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam – Slovenia trong lĩnh vực cơ khí

TCVM - Liên minh châu Âu (EU) hiện đang là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm 2020 đạt 49,6 tỷ USD.