Thông báo nêu: Đến nay, các hạng mục công trình quan trọng của Dự án trước đây gặp khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết triển khai với tiến độ tốt.

Biểu dương Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Quản lý bay Việt Nam (VATM) trong việc triển khai các dự án thành phần, thi công vượt tiến độ đề ra, giám sát chất lượng công trình, tiến độ tổng thể, toàn diện.

Các cơ quan chức năng liên quan đang phấn đấu triển khai Dự án Cảng hàng không Long Thành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Để triển khai Dự án bảo đảm chất lượng, đáp ứng tiến độ, hoàn thành đồng bộ các dự án thành phần, đưa vào vận hành khai thác, phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hoàn thành công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại Dự án vào ngày 3/6/2024 và phần diện tích còn lại của tuyến giao thông kết nối T2 vào ngày 30/6/2024 theo cam kết của đồng chí Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với ACV xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để không ảnh hưởng đến quá trình thi công các hạng mục do ACV làm chủ đầu tư.

Rà soát, hoàn thiện tiến độ hoàn thành dự án thành phần bảo đảm không để ảnh hưởng đến toàn bộ Dự án

Về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần chịu trách nhiệm tổ chức thi công dự án của mình theo quy định, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức điều phối tổng thể để đảm bảo kết nối đồng bộ giao diện giữa các dự án thành phần của Dự án.

Đối với Dự án thành phần 1 (Trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước), Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư các hạng mục, dự án xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai chi tiết, trong đó có thời điểm khởi công, thời điểm hoàn thành, xác định đường găng (gantt) tiến độ, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/6/2024.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng Trạm kiểm dịch y tế, Trạm kiểm dịch động, thực vật; thời gian hoàn thành trước ngày 5/6/2024.

Dự án thành phần 2 (Các công trình phục vụ quản lý bay), VATM tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai dự án; rà soát, hoàn thiện tiến độ hoàn thành dự án thành phần bảo đảm không để ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác của toàn bộ Dự án.

Dự án thành phần 3 (Các công trình thiết yếu), ACV tập trung tổ chức triển khai Dự án thành phần 3 bảo đảm an toàn, chất lượng, phấn đấu vượt tiến độ đề ra; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bàn giao mặt bằng diện tích còn lại của Dự án và diện tích tuyến giao thông kết nối T2, xây dựng kế hoạch triển khai để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Dự án thành phần 4 (Các công trình khác), Phó Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo trực tiếp đối với việc khẩn trương triển khai Dự án thành phần 4 (các Thông báo kết luận cuộc họp: số 162/TB-VPCP ngày 28/4/2023, số 429/TB-VPCP ngày 21/10/2023, số 05/TB-VPCP ngày 8/1/2024;

văn bản số 2920/VPCP-CN ngày 2/5/2024 của Văn phòng Chính phủ), tuy nhiên đến nay việc triển khai hết sức chậm trễ, do đó đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả Dự án. 

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo xác định đường găng (gantt) tiến độ của Dự án thành phần 4, trong đó nêu rõ mốc thời gian cuối cùng phải hoàn thành (đây là một chỉ tiêu pháp lệnh) để đảm bảo đồng bộ với tiến độ hoàn thành các công trình khác của cảng hàng không từ đó xác định các nội dung công việc theo các mốc tiến độ cụ thể phải hoàn thành với điều kiện tiên quyết chỉ được hoàn thành sớm hơn so với mốc tiến độ đề ra, không được chậm trễ kéo dài hơn.

Xác định đầu tư hạng mục công trình cho sân bay mang tầm cỡ của thế giới, của khu vực có khả năng cạnh tranh cao.

Lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tốt nhất, đã tham gia đầu tư vào các sân bay hàng đầu trên thế giới thành công, ưu tiên nhà đầu tư Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm.

Xây dựng hồ sơ mời thầu với các yêu cầu tiên quyết, các tiêu chí về kỹ thuật, năng lực, vệ sinh môi trường, hiệu quả kinh tế, với ưu tiên về yêu cầu kỹ thuật. Tiến hành hội nghị tiền đấu thầu với các nhà đầu tư để trao đổi về một số tiêu chí để đáp ứng mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng giao Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan và các chuyên gia tổ chức rà soát, phản biện, góp ý và hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) để xem xét cách thức mời thầu phù hợp, báo cáo Phó Thủ tướng phương thức tổ chức thực hiện trước ngày 5/6/2024.

Bảo đảm tính tổng thể, kết nối các dự án 

Về giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các tỉnh, thành phố, các vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, bảo đảm tính tổng thể, kết nối với các dự án liên quan. Căn cứ tiến độ của Dự án để xây dựng kế hoạch triển khai cho các dự án kết nối. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm trong việc điều phối, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm phối hợp bảo đảm thực hiện các dự án.

Bộ Giao thông vận tải xây dựng báo cáo về việc triển khai Dự án, trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội vào Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV các nội dung:

+ Đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 95/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (trong đó làm rõ việc chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp; kiến nghị và cam kết với Quốc hội về thời gian hoàn thành, việc bố trí tái định cư trong đó cần giải trình rõ việc không đấu giá đất tái định cư…).

+ Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án giai đoạn 1: ACV nghiên cứu phương án khai thác tổng thể, lựa chọn tư vấn lập dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong đó nêu rõ các nội dung công việc cần làm ngay trong giai đoạn 1 để không ảnh hưởng tới việc khai thác cảng hàng không giai đoạn 1, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội.

Các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các hạng mục, dự án thành phần, trong đó có cam kết thời gian khởi công, hoàn thành gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể, làm cơ sở kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Thảo Nguyên/ Theo Chinhphu.vn