Tổng cục Hải quan vừa công bố báo cáo về tình  hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 10 và cả 10 tháng năm 2023.

Theo đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2023 là 61,77 tỷ USD, tăng 4,4%, tương ứng tăng 2,61 tỷ USD so với tháng 9/2023. Trong đó, xuất khẩu là  32,25 tỷ USD, tăng 5,1%, tương ứng tăng 1,57 tỷ USD; nhập khẩu là 29,52 tỷ USD, tăng 3,6%, tương ứng tăng 1,04 tỷ USD.

 Việt Nam xuất siêu 24,59 tỷ USD trong 10 tháng năm 2023 

Lũy kế 10 tháng năm nay, tổng giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 558,33 tỷ USD, giảm 9,6%, tương ứng giảm 59,11 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng giá trị xuất khẩu là 291,46 tỷ USD, giảm 7% (tương ứng giảm 22,04 tỷ USD); và tổng giá trị nhập khẩu là 266,87 tỷ USD, giảm 12,2% (tương ứng giảm 37,07 tỷ USD).

Trong 10 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đã xuất siêu 24,59 tỷ USD, là mức kỷ lục ghi nhận từ trước đến nay. Riêng tháng 10, xuất siêu đạt 2,73 tỷ USD.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, khối doanh nghiệp trong nước ghi nhận xuất khẩu tháng 10/2023 đạt 8,88 tỷ USD, tăng 9,7% so với tháng trước.

Giá trị xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 23,37 tỷ USD, chỉ tăng 3,5%. Trong tháng 10, nhóm này nhập khẩu đạt 18,88 tỷ USD, tăng 2,1%, thấp hơn so với tốc độ tăng nhập khẩu 6,5% của khối doanh nghiệp trong nước.

Tính chung 10 tháng năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 383,95 tỷ USD, giảm 10,5%, tương ứng giảm 45,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 212,42 tỷ USD, giảm 8,1% tương ứng giảm 18,78 tỷ USD và nhập khẩu là 171,53 tỷ USD, giảm 13,3% tương ứng giảm 26,37 tỷ USD so với 10 tháng năm 2022.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước giảm 7,4% so với cùng kỳ, với trị giá là 174,38 tỷ USD (tương ứng giảm 13,96 tỷ USD). Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 79,04 tỷ USD, giảm 4%  tương ứng giảm gần 3,26 tỷ USD và nhập khẩu là 95,33  tỷ USD, giảm 10,1% tương ứng giảm 10,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Hải Nam