leftcenterrightdel
 

Bản thỏa thuận hợp tác song phương sửa đổi sẽ đẩy mạnh các nỗ lực chung của hai cơ quan nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các hệ sinh thái khởi nghiệp, củng cố nguồn nhân lực và nâng cao năng lực địa phương.

Theo thỏa thuận sửa đổi này, khoản hỗ trợ của USAID trong các lĩnh vực kể trên sẽ tăng từ 42 triệu USD lên tối đa 100 triệu USD và thời gian thực hiện sẽ kéo dài thêm 3 năm, tức là tới ngày 30-9-2028. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của USAID trong khuôn khổ thỏa thuận sẽ góp phần nâng cao năng lực của các chính quyền địa phương tham gia (ở cấp tỉnh và dưới cấp tỉnh) để triển khai hiệu quả các chính sách, đồng thời tăng cường sự tương tác giữa các chính quyền địa phương, khu vực tư nhân và các bên có liên quan khác về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của USAID trong khuôn khổ thỏa thuận này sẽ giúp nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển của Việt Nam, bao gồm các doanh nghiệp do những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương làm chủ, thông qua tạo môi trường thuận lợi để họ tiếp cận công nghệ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh, kỹ năng quản lý doanh nghiệp và nguồn vốn.

leftcenterrightdel
 

 Thỏa thuận này góp phần củng cố nguồn nhân lực chất lượng cao cần thiết cho một nền kinh tế vững mạnh dựa vào tri thức. Hỗ trợ kỹ thuật của USAID cũng sẽ góp phần nâng cao năng lực của các chính quyền địa phương tham gia (ở cấp tỉnh và dưới cấp tỉnh) để triển khai hiệu quả các chính sách, đồng thời tăng cường sự tương tác giữa các chính quyền địa phương, khu vực tư nhân và các bên có liên quan khác về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Trước đó, vào ngày 15/4/2020, USAID và Bộ KH&ĐT Việt Nam đã ký trực tuyến một thỏa thuận trị giá 42 triệu USD. Thỏa thuận được cho nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của Việt Nam thông qua tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các hệ sinh thái khởi nghiệp và củng cố nguồn nhân lực