Việt Nam cần hơn 11,5 tỷ USD mỗi năm phát triển nguồn, lưới điện

Việt Nam cần hơn 11,5 tỷ USD mỗi năm phát triển nguồn, lưới điện

TCVM - Nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện tới năm 2030 bình quân 10-11,5 tỷ USD một năm, con số này tăng lên 12-15 tỷ USD chục năm sau đó. Nội dung này được nêu trong dự thảo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2045 (quy hoạch điện VIII)