Nâng cao chương trình đào tạo theo chuẩn Hoa Kỳ

Nâng cao chương trình đào tạo theo chuẩn Hoa Kỳ

Đây sẽ là cơ hội để sinh viên được học tập những chương trình đào tạo theo hướng chuẩn của quốc tế.